Kutak za roditelje

Upis u vrtić/jaslice

Poštovani roditelji!

Provjerite status svog zahtjeva – ukoliko je zahtjev otključan, nadopunite traženu dokumentaciju i ponovno pošaljite zahtjev kroz sustav kako bismo mogli dovršiti evaluaciju. Hvala!

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari i Dječjeg vrtića Sisak Novi, daje se sljedeća:

OBAVIJEST
o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2022./2023. godinu

Dječji vrtić Sisak Stari zaprima prijave za upis djece predškolske dobi (od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu) u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u objektima Ciciban, Bubamara, Pčelica, Potočnica, Različak

1. Redoviti program:
– cjelodnevni (7-10 sati)
– poludnevni (4 -6 sati)

2.Program predškole

Redoviti program – Prijave se zaprimaju isključivo elektroničkom prijavom putem sustava e-Građani od 12.05. do 20.05.2022. godine.

Molimo roditelje/skrbnike neka prijavom u sustav e-Građani provjere podatke koje ovaj sustav sadrži o njima kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno ih je izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

Upute za korištenje sustava roditelji mogu pronaći na mrežnim stranicama sustava https://vrtici.e-upisi.hr/ i ovdje Upisi u djecje vrtice – korisnicke upute roditelji

Uz zahtjev, roditelj/skrbnik je dužan priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuju prava prednosti koja su navedena u Mjerilima za upis za pedagošku godinu 2022./2023. E-Prijava preuzima određeni skup podataka – dokumentaciju o djetetu i roditeljima, dokaz o statusu žrtve i invalida domovinskog rata, dokaz o prebivalištu, dokaz o zaposlenju i dr., a dio dokumentacije koji nije automatski povučen kroz sustav eGrađani posebno se učitava tijekom prijave – to se odnosi na zdravstvenu iskaznicu djeteta, iskaznicu imunizacije, dokaze o pravima iz zdravstvenog sustava – dopust za njegu djeteta s teškoćama, roditeljski, rodiljni dopust i ostala prava, dokaze iz sustava socijalne skrbi – doplatak za pomoć i njegu djeteta, osobna invalidnina za dijete te ostalu dokumentaciju temeljem koje se mogu ostvariti bodovi prema postavljenim kriterijima.

Dokumenti moraju biti manji od 10 MB te u jednom od sljedećih formata: PDF, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF i BMP. Ukoliko se pokuša učitati dokument koji je veći od dozvoljene veličine ili nedopuštenog formata, utoliko će sustav upozoriti korisnika porukom.

Poučeni iskustvom drugih vrtića za vrijeme upisnih rokova, molimo roditelje/skrbnike neka ne čekaju zadnji dan za prijavu, zbog mogućeg preopterećenja i pada sustava (na državnoj razini, ne na razini vrtića ili grada).

Rezultati bodovanja bit će objavljeni 6.lipnja 2022.g, a s danom 1. srpnja 2022.g. bit će objavljena konačna lista novoprimljene djece.

Program predškole – Upisi u program predškole mogu se provoditi i do samog početka rada programa (do kraja rujna 2022. godine) i ne provode se preko eUpisa.

Za upis u program predškole potrebno je ispuniti zahtjev u kojem se nalazi popis potrebnih dokumenata potrebnih za upis (dostupan za preuzimanje na dnu ove stranice ili u tajništvu vrtića u objektu Različak, na adresi Lonjska 19, Sisak).

Zahtjevi za upis u program predškole zaprimat će se od 23. svibnja do 17. lipnja 2022. godine osobno ili putem zemaljske pošte za Dječji vrtić Sisak Stari na adresu Lonjska 19, Sisak u vremenu od 9 do 15 sati.

Izvod iz Mjerila o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za upis u vrtić (dio je već u sustavu preko eGrađana)

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev (uz ePrijavu)

Za dijete:

– izvadak iz matice rođenih

– presliku iskaznice imunizacije

– presliku zdravstvene iskaznice djeteta

Dokaz prebivališta:

– potvrda/elektronički zapis o prebivalištu MUP RH PU Sisak za sve članove zajedničkog kućanstva

Za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata:

– rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata

Za dijete roditelja branitelja

– dokument koji potvrđuje braniteljski status roditelja

Za dijete zaposlenog/ih roditelja i osobe koja koristi mjeru HZZ-a za stjecanje prvog radnog iskustva ili javnog rada:

– potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu – ugovor ili potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu

Za dijete nezaposlenog roditelja ili umirovljenika:

– potvrda HZZ-a ili potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) ili rješenje o priznavanju prava na mirovinu ili zadnji odrezak od mirovine

Za dijete samohranog roditelja:

– elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) i smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

Za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):

– elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) i presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

Za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici:

– potvrda fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika (ne starija od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)

Za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:

– rodni listovi ili izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu

Za dijete kojem su brat ili sestra upisani u Ustanovu

– uvid u evidenciju Ustanove

Za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:

– rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb

Za dijete korisnika doplatka za djecu:

– rješenje ili potvrda/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu

Za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić:

– preporuka Centra za socijalnu skrb

Za dijete s teškoćama:

– nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili druga medicinska dokumentacija

Za produženi boravak:

– potvrda o smjenskom radu oba roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave).

Zahtjev za predškolu

Veličina datoteke: 436 KB (pdf)

Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni dječjih vrtića

Veličina datoteke: 156 KB (pdf)

Mjerila o upisu djece 2022.g

Veličina datoteke: 7 MB (pdf)

Odluka o prihvaćanju Mjerila 2022.g

Veličina datoteke: 407 KB (pdf)

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Sisak Stari

Veličina datoteke: 6 MB (pdf)