Kutak za roditelje

Upis u vrtić

 

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari raspisuje se:

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI

ZA PEDAGOŠKU 2023./2024. GODINU

 

I. VRSTE PROGRAMA ZA KOJE SE VRŠI UPIS DJECE:

  1. Redoviti program (u objektima Različak, Ciciban, Bubamara, Pčelica, Potočnica i Cvrčak)

– redoviti cjelodnevni program u jasličkim skupinama (za djecu od 1. do 3. godine života) u svim objektima

– redoviti poludnevni program u jasličkim skupinama (za djecu od 1. do 3. godine života) u svim objektima

– redoviti cjelodnevni program u vrtićkim skupinama (za djecu od 3. godine života) u svim objektima osim u objektu Cvrčak

– redoviti poludnevni program u vrtićkim skupinama (za djecu od 3. godine života) u svim objektima osim u objektu Cvrčak

  1. Program predškole (u objektima Različak i Bubamara, pri OŠ Hrastelnica, Budaševo i Gušće)

 

U jasličke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31.08. tekuće godine navrše 1 godinu života.

U vrtićke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31.08. tekuće godine navrše 3 godine života.

Program predškole namijenjen je i zakonski obvezan za svu djecu koja ne pohađaju redoviti program Vrtića, a koja do 1. travnja tekuće godine navršavaju šest godina.

 

II. UVJETI I NAČIN PROVOĐENJA UPISA

Prijave za upis djece u redovite programe Dječjeg vrtića Sisak Stari podnose se od 11. do 19. svibnja 2023. godine elektroničkom prijavom putem sustava e-Građani  https://vrtici.e-upisi.hr/ Za elektroničku prijavu neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2.

Postupak upisa u Program predškole provodi se odvojeno od upisa u redovite programe. Prijave za upis u Program predškole predaju se osobno, putem e-mail adrese upisipredskola@dvss.hr ili zemaljske pošte od 22. svibnja 2023. do početka rada programa.

 

Informacije o uvjetima, ostvarivanju prednosti pri upisu te načinu provođenja upisa, nalaze se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Sisak Stari u ovim dokumentima:

Pravilnik o upisu i mjerilima upisa DVSS 2023

Odluka o upisu i mjerilima upisa DVSS 2023

Kriteriji u eUpisima – ovdje možete provjeriti listu kriterija za bodovanje koje možete označiti prilikom prijave za upis u DV Sisak Stari preko eUpisa.

III. REZULTATI UPISA

Rezultati bodovanja za upis u redovite programe podnositeljima Prijave će biti vidljivi u aplikaciji sustava e-Građani od 6. lipnja 2023. godine.

Rezultati upisa bit će istaknuti na svim objektima i objavljeni na mrežnoj stranici Vrtića 30. lipnja 2023.g. i prikazivati upisanu djecu pod šifrom koja je roditelju/skrbniku dodijeljena prilikom predaje Prijave i ukupnim brojem bodova kojim je ostvareno pravo upisa.

Rezultati upisa smatraju se dostavljenim roditelju/skrbniku danom objave.

 

 

 

NAPOMENE ZA RODITELJE

Molimo roditelje/skrbnike neka prijavom u sustav e-Građani provjere podatke koje ovaj sustav sadrži o njima kao roditeljima i o djeci. Ako postoje podaci koji su netočni, potrebno ih je izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

 

Upute za korištenje sustava za upis roditelji mogu pronaći na mrežnim stranicama sustava https://vrtici.e-upisi.hr/ i ovdje Upisi u dječje vrtiće – Korisničke upute za roditelje

 

Tijekom podnošenja prijave za upis potrebno je dati pristanak za povlačenje dokumenata iz sustava e-Građani ili priložiti (učitati) traženu dokumentaciju. Dokumentacijom se dokazuju prava prednosti koja su navedena u Pravilniku o upisu i mjerilima upisa u Dječjem vrtiću Sisak Stari i Odluci o upisu djece i mjerilima upisa djece u Dječjem vrtiću Sisak Stari. Temeljem integracije sa sustavom e-Građani i privole roditelja za povlačenje dokumenata, e-Prijava preuzima određeni skup podataka (dokumentacija o djetetu i roditeljima, dokaz o statusu invalida Domovinskog rata, dokaz o prebivalištu, dokaz o zaposlenju i dr.) dok je ostalu dokumentaciju koja se traži prema članku 14. ovog Pravilnika potrebno posebno učitati i priložiti uz e-Prijavu. Vrtić zadržava pravo uvida u izvornike dokumentacije.

Dio dokumentacije koji nije automatski povučen kroz sustav eGrađani posebno se učitava tijekom prijave te molimo roditelje neka obrate pozornost jesu li priložili svu potrebnu dokumentaciju, jer će Vrtić bodovati samo kriterije koji su učitani i/ili priloženi, odnosno potkrijepljeni dokumentacijom.

Dokumenti moraju biti manji od 10 MB te u jednom od sljedećih formata: PDF, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF i BMP. Ukoliko se pokuša učitati dokument koji je veći od dozvoljene veličine ili nedopuštenog formata, utoliko će sustav upozoriti korisnika porukom.

Poučeni iskustvom drugih vrtića za vrijeme upisnih rokova, molimo roditelje/skrbnike neka ne čekaju zadnji dan za prijavu, zbog mogućeg preopterećenja i pada sustava (na državnoj razini, ne na razini vrtića ili grada). Isto tako, unešene izmjene spremajte, kako biste osigurali da će podaci koje ste unijeli ostati zabilježeni i ako neko vrijeme ne budete pri računalu i sustav vas automatski odjavi. 

U slučaju da roditelj iz specifičnih razloga ne može izvršiti prijavu djeteta putem aplikacije, omogućeno mu je najaviti svoj dolazak u Vrtić gdje će prijavu podnijeti administrator Vrtića. U tom slučaju, roditelj svoj dolazak treba najaviti putem e-maila dvsisakstari@optinet.hr  ili broja telefona (044/400-312 ili 044/400-314) najkasnije u roku od tri radna dana od početka roka za podnošenje prijave, kako bi dobio termin za podnošenje prijave.

 

Tijekom bodovanja, odnosno pregleda zahtjeva za upis, ako bude potrebe za nadopunom ili izmjenom prijave i priložene dokumentacije, roditelju će o tome stići obavijest na njegovu adresu elektroničke pošte. Roditelj je sam odgovoran ako propusti rok za ažuriranje potrebnih informacija.

 

Program predškole – Upisi u program predškole mogu se provoditi i do samog početka rada programa (do kraja rujna 2023. godine) i ne provode se preko eUpisa.

Za upis u program predškole potrebno je ispuniti zahtjev u kojem se nalazi popis potrebnih dokumenata potrebnih za upis (dostupan za preuzimanje na dnu ove stranice ili u tajništvu vrtića u objektu Različak, na adresi Lonjska 19, Sisak).

Prijave za upis u Program predškole predaju se osobno u tajništvu vrtića (Lonjska 19, Sisak), putem e-mail adrese upisipredskola@dvss.hr ili zemaljske pošte.

 

 

Izvod iz Pravilnika o upisu i mjerilima upisa o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za upis u vrtić (dio je već u sustavu preko eGrađana)

Dokumentacija koja se prilaže uz ePrijavu

Za dijete:
– izvadak iz matice rođenih
– presliku iskaznice imunizacije ili drugi dokaz o redovitom cijepljenju

Dokaz prebivališta:
– potvrda/elektronički zapis o prebivalištu ili boravištu MUP RH PU Sisak za sve članove zajedničkog kućanstva
– u slučaju kada dijete i oba roditelja ili samohrani roditelj ili roditelj iz jednoroditeljske obitelji imaju prijavljeno boravište u gradu Sisku, a prebivalište na području druge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te zbog okolnosti nastale uslijed potresa nisu u mogućnosti prijaviti prebivalište na području grada Siska (zbog obnove oštećene nekretnine i sl.) – potvrda/elektronički zapis o prebivalištu na području druge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, potvrda o boravištu MUP RH PU Sisak, potvrda nadležnog Gradskog ureda kojom se dokazuje oštećenje nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište

Za dijete roditelja invalida Domovinskog rata:
– rješenje roditelja o statusu invalida Domovinskog rata

Za dijete zaposlenog/ih roditelja i osobe koja koristi mjeru HZZ-a za stjecanje prvog radnog iskustva ili redovitog učenika ili studenta
– potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu – ugovor ili potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu ili potvrda fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika (ne starija od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)

Za dijete nezaposlenog roditelja ili umirovljenika:
– potvrda HZZ-a ili potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) ili rješenje o priznavanju prava na mirovinu ili zadnji odrezak od mirovine

Za dijete samohranog roditelja:
– elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) i smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
– sudsko rješenje o samostalnoj roditeljskoj skrbi koje uključuje pravo da roditelj samostalno može upisati dijete u vrtić

Za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):
– elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) i presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb/ Zavodu za socijalni rad ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

Za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:
– rodni listovi ili izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu

Za dijete s teškoćama:
– nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi i/ili ostala medicinska dokumentacija, potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja

Za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:
– rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb/ Zavoda za socijalni rad

Za dijete korisnika doplatka za djecu:
– rješenje ili potvrda/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu

Za dijete kojem brat ili sestra nastavljaju s korištenjem usluge Vrtića u narednoj pedagoškoj godini
– rodni list brata ili sestre koji nastavljaju s korištenjem usluge Vrtića u narednoj pedagoškoj godini
– uvid u evidenciju ustanove

Za dijete s liste čekanja iz prethodnog upisnog roka
– uvid u evidenciju Vrtića

Zahtjev za predškolu

Veličina datoteke: 436 KB (pdf)

Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni dječjih vrtića

Veličina datoteke: 156 KB (pdf)

Pravilnik o upisu djece i mjerilima upisa DVSS 2023.

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Odluka o upisu i mjerilima upisa 2023.g

Veličina datoteke: 238 KB (pdf)